Хүнс, Хөдөө аж ахуйн Зайны Сургалтын орчинд хэрхэн суралцах, хэрхэн багшлахтай холбоотой курс/хичээлүүдийг эндээс олох боломжтой.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн зайны сургалтын орчин Мүүдл системд багшлах багш нарт зориулсан хичээл.