Хөдөө аж ахуйн Нэмүү өртгийн сүлжээтэй (зарим тохиолдолд үнэ цэнийн хэлхээ гэх) холбогдолтой курс/хичээлийг эндээс үзнэ үү.

SECiM C2 буюу "Монгол Улсад ажлын байр нэмэгдүүлэх төсөл: Хувийн хэвшлийн оролцойтоогоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх нь" төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан "Нэмүү Өртгийн Сүлжээ" сургалтын хураангуйг хүргэж байна.